Súkromné gymnázium


 Bratislava

Súkromné gymnázium Cogitatio je od septembra 2018 ponúknuté na predaj. Záujemca o prevádzkovanie gymnázia môže jednať so zriaďovateľom Cogitatio-M, s.r.o.: cogitatio.ml@gmail.com

ŠTÚDIUM   UMOŽŇUJE  ŠTUDENTOM  Z  CELÉHO  SLOVENSKA aj  zo zahraničia v dennej forme štúdia, v štúdiu popri zamestnaní, a to v diaľkovej, večernej a dištančnej a korešpondenčnej forme štúdia - konzultácie a úlohy cez internet, písomné a ústne skúšky na pôde školy v dohodnutých termínoch.  

     Prijímacie konanie na štúdium   prebieha na základe individuálneho vstupného pohovoru, preukázania študijných výsledkov a intelektuálnych schopností a osobnostných kvalít žiakov.

V dennej forme štúdia je poskytovaná výchova a vzdelávanie aj formou INDIVIDUÁLNYCH  ŠTUDIJNÝCH  PROGRAMOV, zohľadňujúcich  podmienky žiakov k štúdiu, mimoškolské aktivity, pobyt mimo územia republiky, poruchy učenia  a zdravotné znevyhodnenia, a tiež iné požiadavky žiakov a rodičov. 

V diaľkovej forme štúdia  výučba -  v utorok  od 13.50 do 20.30  hodiny.

Vo večernej forme  štúdium - dvakrát v týždni: v utorok a v stredu.

ŠTVORROČNÉ denné a diaľkové  (2- alebo 4- ročné) ŠTÚDIUM

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - štúdium so študijným priemerom nad 1,5 prijímací pohovor. Prijímanie aj študentov do vyšších ročníkov dennej formy štúdia (prestup).

Zápis sa koná na základe vopred telefonicky dohodnutého termínu.

K zápisu je potrebné predložiť:

riadne vyplnenú prihlášku na štúdium na strednej škole,

kópiu vysvedčenia posledného ukončeného ročníka a za prvý polrok  9. ročníka ZŠ,

dve forografie (vo formáte na doklady),

životopis.

Pre absolventov SOU výučný list a ročníkové vysvedčenia (originál a kópie).

     Súkromné gymnázium Cogitatio bolo zaradené do siete stredných škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky dňa 27. januára 2003. Zriaďovateľom je Cogitatio-M, s. r. o. (z lat. myslenie), štatutárnym orgánom spoločnosti je PhDr. Mária Liptáková, PhD.

        Výchovnovzdelávací proces je prípravou na štúdium na vysokej škole. Vychádza z humanizujúcich trendov vo výučbe; v popredí záujmu je študent, rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych a emocionálych schopností, vedomostí zručností a návykov, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch, zbehlosť v moderných informačných technológiách.

     Tešíme sa záujmu študentov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Máme skúsenosti a dobré výsledky v individuálnom prístupe so žiakmi s rôznymi vývinovými poruchami učenia. 

      Vyučujú kvalifikovaní učitelia. Dôraz je kladený na individuálny prístup k študentom. Výučba prebieha v málopočetných študijných skupinách, kde sa darí rozvíjať systematické štúdium, zodpovedný prístup k študijným povinnostiam, priateľskú atmosféru medzi študentmi a spolupatričnosť ku kolektívu. V čase mimo výučby rozvíjame voľnočasové aktivity zamerané na relax aj doplňujúce vzdelávanie.

Rôzne formy štúdia

 pre študentov z celého Slovenska, a tiež zo zahraničia.

          Na štúdium prijímanie bez prijímacích škúšok do študijného priemeru 1,5 na dennú formu štúdia. V štúdiu popri zamestnaní  na základe osobného vstupného pohovoru so záujemcom o štúdium.

     Prijatie na štúdium je potvrdené Zmluvou o zabezpečení štúdia.  Poplatok v rámci úkonov prijímacieho konania je 40,-EUR.

Podmienkou prijatia:

  • štvorročné štúdium v dennej a diaľkovej forme - úspešné ukončenie 9. ZŠ,
  • na dvojročné a štvorročné štúdium popri zamestnaní – ukončenie stredného odborného učilišťa alebo základnej školy,
  • na štúdium jednotlivých predmetov - úspešné ukončenie 9.roč. ZŠ. 
    Na štúdium môžeme prijať  20 študentov na denné štúdium a 20 študentov na  štúdium popri zamestnaní.

Študijný odbor 7902 J gymnázium. Posilnená je výučba cudzích jazykov, spoločenskovedných disciplín a informatiky.

K prijímaciemu konaniu je potrebné predložiť:

riadne vyplnenú prihlášku na štúdium na strednú školu popri zamestnaní,

kópiu výučného listu, kópie ročníkových vysvedčení, životopis, 2 fotografie.

Výška školného a patieb spojených so štúdiom platná od 1. júna 2018 pre novoprijatých:

  • pre 4-ročné denné gymnaziálne štúdium je školné 100,-(dvesto) eur za mesiac,
  • zápisné na školský rok v dennej forme štúdia je 100,-(dvesto) eur, 
  • v diaľkovej forme štúdia a v štúdiu jednotlivých predmetov je školné 1.000,-EUR, zápisné na každý školský rok je 100,-EUR.
  • vo večernej forme a v dištančnej forme štúdia je školné 1.000,-EUR, zápisné na každý rok štúdia je 100,- EUR.

Možnosti uplatnenia absolventov: v štúdiu na vysokej škole, v organizáciách v súkromnej podnikateľskej sfére, v štátnej správe a v rôznych inštitúciách spoločenského života.

 Deň otvorených dverí: podľa záujmu